Ban Giám hiệu

Phó Hiệu trưởng. TS. Bùi Thị Ngân

Phó Hiệu trưởng. TS. Bùi Thị Ngân

Phó Hiệu trưởng. TS. Bùi Thị Ngân


a. Phụ trách công tác Hợp tác quốc tế.
b. Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng.
c. Phụ trách công tác liên kết đào tạo với nước ngoài.
d. Phụ trách dự án JICA; Công tác hợp tác doanh nghiệp và đánh giá kỹ năng nghề.
e. Phụ trách công tác thanh tra giáo dục.
g. Phụ trách công tác văn hoá, văn nghệ, thể thao, y tế.
h. Ký kết các hợp đồng về Hợp tác quốc tế, đào tạo bồi dưỡng giáo viên, dịch vụ,...theo uỷ quyền của Hiệu trưởng.
i. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Thanh tra giáo dục, Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật, Trung tâm Hợp tác quốc tế, Trung tâm Việt - Nhật, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp, Trạm Y tế.
k. Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
Sinh hoạt tại Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp.