Hòm thư HaUI

E-mail:
Mật khẩu:

Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Từ năm 2011 đến nay, Nhà trường đã có 3520 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong đó nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hiệu quả công tác. Số lượng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cụ thể theo từng năm như sau:

Năm 2011 số lượng sáng kiến, cải tiến: 501.

Năm 2012 số lượng sáng kiến, cải tiến: 648.

Năm 2013 số lượng sáng kiến, cải tiến: 856.

Năm 2014 số lượng sáng kiến, cải tiến: 1051.

Năm 2015 số lượng sáng kiến, cải tiến: 260.

Năm 2016 số lượng sáng kiến, cải tiến: 204.Tin tiêu điểm

Liên kết site

  1. Chính phủ
  2. Bộ công thương
  3. Bộ giáo dục và đào tạo
  4. Bộ khoa học công nghệ
  5. Bộ khoa học và phát triển
  6. Quỹ phát triển khoa học quốc gia
  7. Thông tin công nghệ
  8. Truyền thông khoa học và công nghệ
  9. Tạp chí Cơ khí Việt Nam - cơ quan của Tổng hội Cơ khí Việt Nam

Lượt truy cập 24292012