Bối cảnh của hoạt động 5S ở ĐHCN Hà Nội

Bối cảnh của hoạt động 5S ở ĐHCN Hà Nội

Dự án nhằm tăng cường cung cấp các kỹ thuật viên “Monozukuri” làm việc trong khu vực chế tạo thông qua giúp đỡ Trường ĐHCNHN cải thiện các chương trình giáo dục đào tạo và đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp tại Việt Nam.

* Đầu ra 1: ĐHCNHN tăng cường chu trình qun lý để cải tiến chương trình giáo dục đào tạo dựa trên nhu cầu của khu vực sản xuất theo một cách thức bền vững.

* Đầu ra 2: ĐHCNHN thiết lập h thng kim tra k năng trên cơ sở xem xét các chính sách nhà nước có liên quan và nhu cầu của khu vực công nghiệp.

* Đầu ra 3: ĐHCNHN cung cấp các chương trình thc tp hiu qu cho sinh viên.

Chúng tôi đã đi thăm khoảng 100 doanh nghiệp trong năm 2010 để khảo sát về chất lượng của các sinh viên đã tốt nghiệp.

Các câu hỏi liên quan đến:

- Thái độ làm việc và khả năng làm việc

- Kiến thức phổ thông cơ bản

- Kiến thức và kỹ năng cơ bản của nghề

- Kiến thức và kỹ năng về kỹ thuật

Rất nhiều doanh nghiệp đã trả lời: “Nhìn chung sinh viên ĐHCNHN rất có tiềm năng, nhưng………. thái độ làm việc chưa thực sự chuyên nghiệp và ý thức kỷ luật chưa cao”

- Thường đến muộn.- Chưa cố gắng giữ nơi làm việc sạch sẽ và gọn gàng.- Nhận thức về an toàn lao động còn kém.- Khả năng làm việc nhóm chưa tốt.- Thiếu khả năng giải quyết vấn đề.

- Rất nhiều doanh nghiệp hy vọng ĐHCNHN sẽ triển khai hoạt động 5S cho sinh viên.

Bối cảnh của hoạt động 5S ở ĐHCN Hà Nội

Bối cảnh của hoạt động 5S ở ĐHCN Hà Nội

Kế hoạch Hành động: Triển khai 5S

Để ứng phó, ĐHCNHN đã quyết định nghiêm túc triển khai 5S nhằm cải thiện thái độ làm việc và khả năng làm việc của sinh viên.Ủy ban 5S đã được thành lập vào tháng 12 năm 2010. Sau khi thí điểm áp dụng ở 4 xưởng thực hành và 2 văn phòng, ĐHCNHN đã quyết định triển khai 5S cho tất cả các khoa, ban, trung tâm từ tháng 5 năm 2011.

Dành cho những ai nghĩ rằng tất cả các trường ở Việt Nam đều trong tình trạng như vậy
Bối cảnh của hoạt động 5S ở ĐHCN Hà Nội

Bối cảnh của hoạt động 5S ở ĐHCN Hà Nội

Bối cảnh của hoạt động 5S ở ĐHCN Hà Nội