Chuẩn đầu ra hệ Đại học chính quy ngành Công nghệ Ôtô

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung

- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, chuyên ngành và khả năng tự nghiên cứu nâng cao trình độ.

1.2. Kiến thức chuyên ngành:

- Vận dụng được kiến thức về Công nghệ Động Lực và kiến thức chuyên ngành Công nghệ Ôtô vào thực hiện công việc của ngành.

- Có kiến thức về kiểm định, thử nghiệm và các dịch vụ kỹ thuật Ôtô.

- Lập phương án, thiết kế được các chi tiết, bộ phận Ô tô và các thiết bị động lực tương ứng.

- Phân tích và bước đầu đánh giá được tính hợp lý của các quá trình thiết kế và sản xuất ôtô trên dây chuyền công nghiệp.

- Vận dụng được kiến thức về quản lý sản xuất, kinh doanh ôtô và các loại thiết bị động lực vào thực tiễn

1.3. Kiến thức bổ trợ

- Đạt trình độ B về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Thiết lập được các quy trình sửa chữa các hệ thống trên xe ôtô

- Xây dựng kế hoạch, lập dự án phát triển sản xuất; tham gia tổ chức, điều hành và chỉ đạo sản xuất các trang thiết bị công nghệ động lực cũng như các hoạt động kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực đào tạo;

- Tính toán thiết kế, lắp ráp trạm bảo hành và sửa chữa ôtô

- Vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng ôtô và các thiết bị động lực

- Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ.

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

- Có khả năng tự nghiên cứu và khai thác kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong, ngoài nước.

- Giao tiếp, làm việc theo nhóm

- Sử dụng phần mềm tin học chuyên ngành vào công tác thiết kế và tổ chức sản xuất.

3. Thái độ

- Có tác phong, kỷ luật công nghiệp cao

- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan doanh nghiệp

- Có ý thức cộng đồng, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Kỹ sư chỉ đạo, thực hiện các công việc thiết kế, sửa chữa, vận hành bảo trì và các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, kinh doanh ôtô, thiết bị động lực trong các doanh nghiệp, trạm bảo hành ôtô.

- Làm việc trong phòng kỹ thuật của các công ty, doanh nghiệp, các Viện nghiên cứu thuộc chuyên ngành ôtô.

- Giảng dạy chuyên ngành cơ khí Ôtô trong các trường: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề