Quyết định về việc công nhận sinh viên các lớp Đại học chính quy Khóa 7 làm ĐA/KLTN

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Căn cứ quyết định số 4811/QĐ-BCT ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-ĐHCN ngày 08/09/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHCN Hà Nội);

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-ĐHCN ngày 24/11/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHCN HN ban hành kèm quy định về hướng dẫn tốt nghiệp và bảo vệ ĐA/KLTN cho trình độ đại học đào tạo theo hình thức tín chỉ.

Căn cứ kết quả học tập của sinh viên các lớp Đại học chính quy Khóa 7;

Xét đề nghị của Ông Trưởng Phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận 1743 sinh viên ở các lớp Đại học chính quy khóa 7 được làm ĐA/KLTN (danh sách kèm theo) tải về tại đây.

Điều 2. Sinh viên thực hiện làm ĐA/KLTN theo kế hoạch và quy định của nhà trường. tải về tại đây

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng khoa và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.