KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG CẤP KHOA NĂM HỌC 2015– 2016

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường, Khoa Điện tử tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp Khoa năm học 2015 - 2016 như­ sau:

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Kế hoạch và địa điểm

7h30 thứ 7 ngày 26 tháng 03 năm 2016 tại phòng 1402 – A1

2. Nội dung thi

GV dự thi cần đặc biệt quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp và đồ dùng dạy học, đảm bảo tính khoa học, hiện đại và sư phạm,… GV dự thi sẽ thực hiện các nội dung thi như sau:

+ Thi giảng dạy:

- Giới thiệu khái quát về vị trí môn học, tiết học, đối tượng học sinh, ý đồ sư phạm và phương pháp dạy học chủ đạo sử dụng trong bài giảng (khoảng 5 phút và không tính điểm).

- GV thực hiện 01 bài giảng lý thuyết, hướng dẫn thực hành (Phần hướng dẫn ban đầu) hoặc bài giảng tích hợp trong chương trình đào tạo với thời gian giảng bài là 45 phút. Giáo án bài giảng theo mẫu của Nhà trường hoặc của Sở Giáo dục & Đào tạo.

3. Kinh phí tổ chức

Khoa hỗ trợ giáo viên tham gia 100.000 đồng để chuẩn bị bài giảng, hội đồng 50.000 đồng/ 1tiết.

Nguồn kinh phí: Quỹ khoa

II. CÔNG NHẬN KẾT QUẢ

Giáo viên đạt từ 16 điểm trở lên Khoa sẽ xem xét cử đi dự thi giáo viên giỏi cấp Trường .

TRƯỞNG KHOA

Lê Văn Thái

Các biểu mẫu, giáo án tải về tại đây