Kế hoạch: Về việc tổ chức học kỳ một năm học 2017-2018 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2017 - 2018 và kế hoạch đào tạo của các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Xem thêm

Chuẩn đầu ra trình độ Đại học ngành : Truyền thông và Mạng máy tính

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Truyền thông và Mạng máy tính người học đáp ứng được các yêu cầu sau:

Xem thêm

Chuẩn đầu ra: Trình độ đại học Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử.

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử người học đáp ứng được các yêu cầu sau:

Xem thêm

Chuẩn đầu ra: Trình độ đại học Ngành Công nghệ kỹ thuật Máy tính

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Máy tính người học đáp ứng được các yêu cầu sau:

Xem thêm

Phân công nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2016 - 2017

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử được thành lập theo quyết định số 458/QĐ-ĐHCN

Xem thêm

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử được thành lập theo quyết định số 458/QĐ-ĐHCN

Xem thêm