Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2017 - 2018 và kế hoạch đào tạo của các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Truyền thông và Mạng máy tính người học đáp ứng được các yêu cầu sau:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử người học đáp ứng được các yêu cầu sau:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Máy tính người học đáp ứng được các yêu cầu sau:

Phân công nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2016 - 2017
Ban cố vấn học tập khoa Điện tử được thành lập theo quyết định số 458/QĐ-ĐHCN

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử
Ban cố vấn học tập khoa Điện tử được thành lập theo quyết định số 458/QĐ-ĐHCN

Các tin đã đưa khác: