Chuẩn đầu ra trình độ Đại học ngành : Truyền thông và Mạng máy tính

Chủ Nhật, 05/03/2017 11:18
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Truyền thông và Mạng máy tính người học đáp ứng được các yêu cầu sau:
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử người học đáp ứng được các yêu cầu sau:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Máy tính người học đáp ứng được các yêu cầu sau:

Phân công nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2016 - 2017
Ban cố vấn học tập khoa Điện tử được thành lập theo quyết định số 458/QĐ-ĐHCN

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử
Ban cố vấn học tập khoa Điện tử được thành lập theo quyết định số 458/QĐ-ĐHCN

Các tin đã đưa khác: