Kế Hoạch Giảng Dạy Kỳ Phụ Hè Năm Học 2017-2018

Kế hoạch chi tiết tải về tại đây

Hệ Đại học bắt đầu học từ ngày 09/07/2018.

Hệ Cao đẳng bắt đầu học từ ngày 30/07/2018.