Chuyên mục hỏi - đáp về tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ

Một số câu hỏi liên quan đến tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ, như:

1. Kế hoạch đăng ký; tải về tại đây

2. Đăng nhập tài khoản đào tạo tín chỉ; tải về tại đây

3. Đăng ký học phần; tải về tại đây

4. Hủy học phần; tải về tại đây

5. Xem TKB cá nhân; tải về tại đây

6. Xem kết quả học tập; tải về tại đây

7. Đơn trong đào tạo tín chỉ; tải về tại đây

8. Cấp lại mật khẩu; tải về tại đây

9. Cảnh báo; tải về tại đây

10. Học vượt; tải về tại đây

11. Bảo lưu kết quả; tải về tại đây

12. Học chương trình 2; tải về tại đây

13. Chuyển ngành đào tạo; tải về tại đây.

14. Buộc thôi học; tải về tại đây

Cụ thể xem: tải về tại đây

(Trích theo Quyết định số 787/QĐ-ĐHCN ngày 09/08/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về việc Ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội).