Quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ĐH chính quy năm 2019

Quyết định 123/QĐ-ĐHCNHN ngày 14/02/2019 về việc giao đề tài và phân công hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho SV ĐH chính quy năm 2019.

Quyết định 123/QĐ-ĐHCNHN ngày 14/02/2019 về việc giao đề tài và phân công hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho SV ĐH chính quy năm 2019 /media/29/uffile-upload-no-title29199.pdf và danh sách sinh viên ĐH Khóa 10 làm khóa luận tốt nghiệp /media/29/uffile-upload-no-title29200.xls.