Kế hoạch đưa sinh viên ĐHK13 về học tập tại cơ sở 1 Hà Nội

Kế hoạch về Hà Nội của SV ĐH Khóa 13 về học tập tại cơ sở 1

Kế hoạch đưa SV ĐH Khóa 13 về học tập tại Cơ sở 1 Hà Nội /media/29/uffile-upload-no-title29484.pdf