Đào tạo

Kể từ khi được thành lập (Năm 2001) đến nay, Trung tâm Đào tạo thường xuyên đã quản lý, tổ chức đào tạo, cung cấp nhiều cử nhân, kỹ sư đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có trình độ phục vụ công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa của nhiều thành phố, địa phương trên cả nước, được xã hội thừa nhận cụ thể:

+ Đã đào tạo được 8 Khóa - Bậc Cao đẳng - hình thức vừa làm vừa học (trước đây gọi là hệ Tại chức).

+ Hiện nay đang đào tạo Bậc Đại học – hình thức vừa làm vừa học theo Quy chế hiện hành.

Tin tiêu điểm