THỜI KHÓA BIỂUKỲ PHỤ HỆ CAO ĐẲNG K19

Thời gian thực hiện: Từ 16/7/2018 đến 26/8/2018

Lưu ý: Đề nghị chú ý mã lớp độc lập giống nhau, mã học phần giống nhau, môn học giống nhau tức 1 tuần học 2 buổi

Đề nghị đặc biệt chú ý mã lớp học phần trùng khớp với mã lớp trong tài khoản sinh viên thì mới đi học theo lịch sau

THỜI KHÓA BIỂUKỲ PHỤ HỆ CAO ĐẲNG K19

THỜI KHÓA BIỂUKỲ PHỤ HỆ CAO ĐẲNG K19