Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

1. Ban giám đốc trung tâm

Giám đốc: TS. Nguyễn Xuân Chung

Sơ đồ tổ chức

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Đối ngoại, tổ chức nhân sự, tài sản, đầu tư xây dựng, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ-viên chức, bồi dưỡng đội ngũ.

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển trung tâm.

- Phụ Trách công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.

- Phụ trách công tác bồi dưỡng và thi giáo viên dạy giỏi, sinh viên giỏi.

- Quản lí cơ sở vật chất.

- Trực tiếp phụ trách các bộ môn: Gia công cơ khí, Gia công kim loại tấm.

- Sinh hoạt tại bộ môn: Gia công kim loại tấm.

- Điện thoại: 0243.7655407. Số nội bộ: 101

Email: ChungNX@haui.edu.vn; ngxchung@gmail.com,

Phó giám đốc: TS. Vũ Hữu Thích

Sơ đồ tổ chức

- Phụ trách công tác đào tạo (bao gồm đào tạo chính qui và các loại hình đào tạo khác.

- Phụ trách công tác khoa học công nghệ, phụ trách Website đơn vị.

- Phụ trách công tác dự án, quan hệ doanh nghiệp.

- Phụ trách công tác hành chính.

- Phụ trách công tác Coi, Chấm thi.

- Phụ trách công tác nề nếp, ISO, công tác 5S, công tác ATLĐ-VSCN.

- Phụ trách công tác Sinh viên.

- Phụ trách công tác bồi dưỡng phương pháp giảng dạy.

- Trực tiếp phụ trách các bộ môn Điều khiển điện và Điện tử công nghiệp; bộ phận Hành chính.

- Sinh hoạt tại bộ môn Điều khiển điện

- Điện thoại: 0243.7655407. Số nội bộ: 105

- Email: thichvh@gmail.com, thichvh@haui.edu.vn

2. Ban chi ủy chi bộ TT nhiệm kỳ 2017 - 2020

STT

Họ tên

Chức vụ Đảng

Ghi chú

1

Nguyễn Xuân Chung

Bí thư chi bộ

Sơ đồ tổ chức

2

Vũ Hữu Thích

Phó BT

Sơ đồ tổ chức

3

Nguyễn Nhật Tân

Chi ủy viên

Sơ đồ tổ chức

3. Công đoàn bộ phận

STT

Họ tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Trần Minh Đường

Chủ tịch

Tel:0904175006

Sơ đồ tổ chức

2

Trương Văn Lương

Phó chủ tịch

Tel:0982440878

Sơ đồ tổ chức

3

Nguyễn Thị Sen

Ủy viên

Tel: 0984983916

Sơ đồ tổ chức

4. Liên chi đoàn

Bí thư: Phạm Văn Đại. Điện thoại: 0988039501

Phó bí thư: Phạm Thị Sao Chi. Điện thoại: 0974576181

5. Bộ phận hành chính

Giáo vụ : Cô Nguyễn Thị Sen

Sơ đồ tổ chức

Nhiệm vụ chính:

- Cập nhập và lưu trữ điểm các modul/môn học;

- Tư vấn cho sinh viên học bù, học lại, học bổ sung, thi lại;

- Theo dõi, tổng hợp, kết quả học tập của Sinh viên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Ban giám đốc

Địa chỉ: Văn phòng tầng 2 nhà A7

Điện thoại:0984983916

Điện thoại: 0243.7655407. Số nội bộ: 106

Email: nghuongsen@yahoo.com.vn

Giáo viên chủ nhiệm chuyên trách:Cô Phạm Thị Sao Chi

Sơ đồ tổ chức

Nhiệm vụ chính:

- Tổ chức, triển khai, quản lý, các hoạt động của các lớp học trong Trung tâm

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Ban giám đốc

Địa chỉ: Văn phòng trung tâm - tầng 2 nhà A7

Điện thoại: 0974576181

Điện thoại: 0243.7655407. Số nội bộ: 104

Email: saochik58e@gmail.com

6. Các bộ môn

- Bộ môn Gia công cơ khí:

Trưởng bộ môn: Tô Tiến Long

Điện thoại:01686949975

- Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Điện:

Trưởng bộ môn: Trần Minh Đường

Điện thoại:0904175006

Email: duongdkd@gmail.com

- Bộ môn Điện tử Công nghiệp

Trưởng bộ môn: Nguyễn Thanh Hà

Điện thoại:0965917470

Email: hantvjcgmail.com

- Bộ môn Gia công kim loại tấm:

Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Nhật Tân.

Điện thoại:0911868116