GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/9/2020.

Xem thêm

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục đại học

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục đại học. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020.

Xem thêm

Quy định tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên ĐH - CĐ

Ngày 21/03/2012, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã ký quyết định số 387/QĐ-ĐHCN về việc ban hành "Quy định tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội".

Xem thêm

LIÊN THÔNG TCCN - ĐẠI HỌC VLVH NĂM 2011: CHỈ TIÊU 350 (Năm 2012 Nhà trường không tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT)

- Đối tượng tuyển: Học sinh tốt nghiệp TCCN, có ít nhất 03 năm làm việc gắn với chuyên môn đào tạo được tham dự kỳ thi.

Xem thêm