Đối tượng tham gia: Là cán bộ, giảng viên, ĐVTN đang học tập và công tác tại trường. Các tổ chức, cá nhân quan tâm tìm hiểu về Nhà trường.

I. THỜI GIAN TỔ CHỨC

 • Thời gian phát động cuộc thi: 20/4/2020.
 • Thời gian bình chọn video clip : Dự kiến tháng 5/2020 (Có thông báo cụ thể sau)
 • Các video clip dự thi của các Khoa, Trung tâm đào tạo sẽ do Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng thực hiện trên cơ sở phối hợp với các đơn vị.
 • Công bố kết quả, trao giải Cuộc thi: (Có thông báo cụ thể sau).

II. CÁCH THỨC BÌNH CHỌN VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM

1. Cách thức bình chọn

 • Tổng số lượng video clip bình chọn: 38 video clip tương đương 38 chuyên ngành đào tạo của Nhà trường năm 2020.
 • Các video clip được đăng tải trên website của Nhà trường: www.haui.edu.vn, chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Chọn Đại học Công nghiệp Hà Nội –Kiến tạo cho tương lai”
 • Tham gia bình chọn bằng cách bấm chọn “Thích” và “Chia sẻ” vào dưới mỗi video clip

* Lưu ý: Không hạn chế số lần “Chia sẻ” cho một video clip, mỗi cá nhân có thể “Thích” và “Chia sẻ” nhiều video clip.

- Hướng dẫn bình chọn :

Truy cập website : www.haui.edu.vn

Nhấn vào Banner Cuộc thi trực tuyến : “I Choose HaUI – Tôi chọn Đại học Công nghiệp Hà Nội” trên Trang chủ, Click vào đường link tham gia bình chọn.

Nhấn chọn Video clip các ngành, nghề đào tạo của trường.

Nhấn “Thích” /“Chia sẻ”

2. Tiêu chí chấm điểm

 • Cách tính điểm:
 • 01 lượt “Thích” = 1 điểm
 • 01 lượt “Chia sẻ” (ở chế độ công khai) = 1 điểm
 • Điểm bình chọn của 01 video clip của một ngành được tính bằng tổng số lượt “Thích” và số lượt “Chia sẻ”.
 • Điểm bình chọn của đơn vị = Tổng điểm bình chọn các video clip của các ngành/ tổng số ngành đào tạo của đơn vị.
 • Điểm bình chọn theo tỉ lệ sinh viên = Điểm tổng số lượt “Thích” các video clip các ngành của đơn vị/ tổng số sinh viên của đơn vị.