Đối tượng tham gia: Là cán bộ, giảng viên, ĐVTN đang học tập và công tác tại trường. Các tổ chức, cá nhân quan tâm tìm hiểu về Nhà trường.

I. THỜI GIAN TỔ CHỨC

  • Thời gian phát động cuộc thi: 16/3/2019 (thứ Sáu).
  • Thời gian bình chọn video clip : Từ 08h00 ngày 17/3/2019 đến 16h30’ ngày 20/4/2019 (Các video clip dự thi của các Khoa, Trung tâm đào tạo sẽ do Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng thực hiện trên cơ sở phối hợp với các đơn vị).
  • Công bố kết quả, trao giải Cuộc thi: Dự kiến cuối tháng 4/2019.

II. CÁCH THỨC BÌNH CHỌN VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM

  1. Cách thức bình chọn

- Tổng số lượng video clip bình chọn: 34 video clip (34 trang web chứa video clip của 34 chuyên ngành đào tạo đại học của Nhà trường theo phụ lục đính kèm)

  • Các video clip được đăng tải trên website của Nhà trường (tại các trang con của các đơn vị và chuyên mục cuộc thi “I Choose HaUI – Tôi chọn Đại học Công nghiệp Hà Nội” tại trang chủ).
  • Tham gia bình chọn bằng cách bấm chọn “Thích” và “Chia sẻ” vào dưới mỗi video clip.

* Lưu ý : Không hạn chế số lần “Chia sẻ” cho một video clip, mỗi cá nhân có thể Like và Share nhiều video clip.

- Hướng dẫn bình chọn :

Truy cập website : www.haui.edu.vn

Nhấn vào Thông báo Cuộc thi trực tuyến : “I Choose HaUI – Tôi chọn Đại học Công nghiệp Hà Nội” trên Trang chủ, Click vào đường link tham gia bình chọn.

Nhấn chọn Video clip các ngành, nghề đào tạo của trường.

Nhấn “Thích” /“Chia sẻ”

2. Tiêu chí chấm điểm

- Cách tính điểm :

  • 1 lượt “Thích” = 1 điểm
  • 1 lượt “Chia sẻ” (ở chế độ công khai) = 2 điểm

- Điểm bình chọn của 1 video clip của một ngành được tính bằng tổng số lượt “Thích” (hệ số 1) và số lượt “Chia sẻ” (hệ số 2)

- Điểm bình chọn của đơn vị = Tổng điểm bình chọn các video clip của các ngành/tổng số ngành đào tạo của đơn vị.

- Điểm bình chọn theo tỉ lệ sinh viên = Điểm tổng số lượt Thích các video clip các ngành của đơn vị/ tổng số sinh viên của đơn vị

Ví dụ: Khoa Ngoại ngữ 800 sinh viên và có 03 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Hàn Quốc và tương ứng với 3 video clip bình chọn: Ngành Ngôn ngữ Anh (NNA), Ngành Ngôn ngữ Trung (NNT), Ngành Ngôn ngữ Hàn (NNH).

Điểm xét bình chọn của đơn vị Liên chi đoàn khoa Ngoại ngữ (Điểm BC LCĐ khoa Ngoại ngữ) được tính như sau

Điểm BC LCĐ khoa Ngoại ngữ = (Điểm BC video clip NNA + Điểm BC video clip NNT + Điểm BC video clip NNH)/3

Trong đó:

Điểm BC video clip NNA = (Số lượt Thích video clip NNA + Số lượt Chia sẻ video clip NNA x 2)

Điểm video clip NNT = (Số lượt Thích video clip NNT + Số lượt Chia sẻ video clip NNT x 2)

Điểm video clip NNH = (Số lượt Thích clip NNH + Số lượt Chia sẻ clip NNH x 2)