Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Đức Quý

BAN GIÁM HIỆU

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của trường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Đối ngoại, tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ-viên chức, bồi dưỡng đội ngũ, ký kết các hợp đồng kinh tế.

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển trường.

- Phụ trách công tác khoa học công nghệ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ.

- Phụ trách công tác phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.

- Làm chủ tịch các hội đồng.

- Chủ tài khoản nhà trường.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

+ Các phòng: Tổ chức hành chính, Tài chính kế toán, Khoa học công nghệ

+ Công ty LETCO

+ Các khoa: Công nghệ ô tô, Cơ khí, Điện tử

+ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Sinh hoạt tại phòng Tài chính kế toán

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Phạm Văn Bổng

BAN GIÁM HIỆU

- Phụ trách công tác đào tạo.

- Phụ trách một số công việc về tuyển sinh.

- Phụ trách công tác phát triển và đảm bảo chất lượng.

- Phụ trách liên kết đào tạo trong nước.

- Phụ trách công tác học sinh-sinh viên; công tác thi học sinh giỏi.

- Phụ trách quỹ khuyến học Nguyễn Thanh Bình.

- Phụ trách công tác thực hành, thực tập và an toàn lao động.

- Ký kết các hợp đồng đào tạo, thực tập, xây dựng chương trình,... theo uỷ quyền của Hiệu trưởng.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

+ Phòng: Đào tạo, Công tác HSSV

+ Các khoa: Điện, Công nghệ thông tin, Lý luận Chính trị - Pháp luật, Khoa học cơ bản, Công nghệ Hoá

+ Các Trung tâm: Đào tạo Sau đại học, Đào tạo thường xuyên, Quản lý chất lượng.

+ Viện Công nghệ-HaUI.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

Sinh hoạt tại phòng Đào tạo.

Phó Hiệu trưởng: TS. Bùi Thị Ngân

BAN GIÁM HIỆU

- Phụ trách công tác Hợp tác quốc tế.

- Phụ trách công tác liên kết đào tạo với nước ngoài.

- Phụ trách dự án JICA; công tác phát triển quan hệ doanh nghiệp và đánh giá kỹ năng nghề.

- Phụ trách công tác bồi dưỡng và thi giáo viên dạy giỏi.

- Phụ trách công tác thanh tra giáo dục.

- Phụ trách công tác văn hoá, văn nghệ, thể thao, y tế.

- Ký kết các hợp đồng về hợp tác quốc tế, đào tạo bồi dưỡng giáo viên, dịch vụ... theo uỷ quyền của Hiệu trưởng.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

+ Các phòng: Hợp tác quốc tế, Thanh tra giáo dục

+ Các khoa: Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất

+ Các trung tâm: Công nghệ thông tin, Đào tạo quốc tế, Việt-Nhật, Hợp tác doanh nghiệp, Thông tin - Thư viện.

+ Trạm Y tế.

Sinh hoạt tại khoa Ngoại ngữ.

Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Anh Tuấn

BAN GIÁM HIỆU

- Phụ trách công tác hành chính, quản trị.

- Phụ trách một số công việc về đầu tư xây dựng.

- Phụ trách công tác thu nộp học phí.

- Phụ trách công tác an ninh trật tự, tự vệ.

- Phụ trách công tác phát triển các hoạt động dịch vụ.

- Phụ trách công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp, công tác 5S.

- Phụ trách công tác cơ sở đào tạo Hà Nam.

- Ký kết các hợp đồng dịch vụ, hành chính... theo uỷ quyền của Hiệu trưởng.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

+ Phòng Quản trị

+ Các khoa: Quản lý kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công nghệ May & Thiết kế thời trang, Du lịch

+ Các trung tâm: Cơ khí, Đào tạo lái xe, Quản lý Ký túc xá, Đào tạo kỹ thuật HaUI-Foxconn.

-Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

Sinh hoạt tại khoa Du lịch.