Đảng ủy

CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

- Ban Thường vụ Đảng uỷ trường:


TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

1

Trần Đức Quý

Bí thư Đảng ủy

2

Phạm Văn Bổng

Phó Bí thư Đảng uỷ

3

Kiều Xuân Thực

Uỷ viên Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

4

Bùi Thị Ngân

Ủy viên Thường vụ

5

Nguyễn Văn Hùng

Ủy viên Thường vụ

- Ban chấp hành Đảng bộ trường:


TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

1

Trần Đức Quý

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

2

Phạm Văn Bổng

Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng

3

Bùi Thị Ngân

Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

4

Nguyễn Văn Hùng

Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn

5

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Hiệu trưởng

6

Nguyễn Văn Thiện

Bí thư Chi bộ Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

7

Kiều Xuân Thực

Bí thư Chi bộ Đào tạo, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Trưởng phòng Đào tạo

8

Hoàng Anh

Bí thư Chi bộ Quản lý chất lượng, Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng

9

Bùi Kim Sơn

Bí thư Chi bộ LETCO, Giám đốc Công ty LETCO

10

Hạ Bá Tiến

Bí thư Chi bộ Công tác HSSV-Y tế, Trưởng phòng Công tác HSSV

11

Lê Hồng Quân

Bí thư Chi bộ khoa CN Ô tô, Trưởng khoa CN Ô tô

12

Nguyễn Chí Bảo

Bí thư Chi bộ Trung tâm Việt-Hàn, Giám đốc Trung tâm Việt-Hàn

13

Phạm Văn Đông

Bí thư Chi bộ phòng KHCN - Viện Công nghệ-HaUI, Trưởng phòng KHCN

14

Trần Ngọc Khánh

Bí thư Chi bộ Thanh tra giáo dục, Trưởng phòng TTGD, Bí thư Đoàn trường

15

Nguyễn Thị Hồng Nga

Phó Trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán