Đảng ủy

CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

- Ban Thường vụ Đảng uỷ trường:

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

1

Trần Đức Quý

Bí thư Đảng ủy

2

Phạm Văn Bổng

Phó Bí thư Đảng uỷ

3

Kiều Xuân Thực

Uỷ viên Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

4

Bùi Thị Ngân

Ủy viên Thường vụ

5

Nguyễn Văn Hùng

Ủy viên Thường vụ

- Ban chấp hành Đảng bộ trường:

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

1

Trần Đức Quý

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

2

Phạm Văn Bổng

Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng

3

Bùi Thị Ngân

Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

4

Nguyễn Văn Hùng

Thường vụ Đảng ủy

5

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Hiệu trưởng

6

Nguyễn Văn Thiện

Bí thư Chi bộ Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

7

Kiều Xuân Thực

Bí thư Chi bộ Đào tạo, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Trưởng phòng Đào tạo

8

Hoàng Anh

Bí thư Chi bộ Quản lý chất lượng, Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng

9

Bùi Kim Sơn

Bí thư Chi bộ LETCO, Giám đốc Công ty LETCO

10

Hạ Bá Tiến

Bí thư Chi bộ TT TT& QHCC, Giám đốc TT Truyền thông & Quan hệ Công chúng

11

Lê Hồng Quân

Bí thư Chi bộ khoa CN Ô tô

12

Nguyễn Chí Bảo

Bí thư Chi bộ Quản trị, Trưởng phòng Quản trị

13

Phạm Văn Đông

Bí thư Chi bộ phòng KHCN - Viện Công nghệ-HaUI, Trưởng phòng KHCN

14

Trần Ngọc Khánh

Bí thư Chi bộ Công tác HSSV - Y tế, Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên

15

Nguyễn Thị Hồng Nga

Phó Trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán