Exponential stabilization of positive singular linear discrete-time delay systems with bounded control

Bài báo do nhóm tác giả: TS.Nguyễn Hữu Sáu- Khoa Khoa Học Cơ Bản-Đại học Công nghiệp Hà nội; GS.TSKH. Vũ Ngọc Phát-Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam viết và được đăng tại tạp chí IET Control Theory & Applications.

Xem thêm

LP approach to exponential stabilization of singular linear positive time-delay systems via memory state feedback

Bài báo do nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hữu Sáu giảng viên khoa Khoa Học Cơ Bản-Đại học công nghiệp Hà nội; GS.TSKH.Vũ Ngọc Phát-Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam viết và được đăng trên tạp chí Journal of Industrial and Management Optimization

Xem thêm

On exponential stability of linear singular positive delayed systems

Bài viết do nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hữu Sáu giảng viên khoa Khoa Học Cơ Bản- Đại học công nghiệp Hà Nội ; GS.TSKH.Vũ Ngọc Phát-Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam viết. Bài báo được đăng trên tạp chí: Applied Mathematics Letters.

Xem thêm

On finite-time stability of linear positive differential-algebraic delay equations.

Bài viết do nhóm tác giả: TS.Nguyễn Hữu Sáu giảng viên khoa Khoa Học Cơ Bản- Đại học Công nghiệp Hà nội; GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát-Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; PGS.TS. Piyapong Niamsup: Department of Mathematics, Chiang Mai University viết. Bài báo được đăng trên tạp chí IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs .

Xem thêm

Positivity and stability analysis for linear implicit difference delay equations.

Bài viết do nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hữu Sáu- Đại Học Công Nghiệp Hà nội; GS. TSKH Vũ Ngọc Phát-Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; PGS. TS. Piyapong Niamsup: Department of Mathematics, Chiang Mai University, Thailan được đăng trên tạp chí: Linear Algebra and its Applications

Xem thêm

Drude-jellium model for the microwave conductivity of electrolyte solutions

Bài báo do nhóm tác giả: Trần Thị Nhàn- Đại Học Công nghiệp Hà Nội; Lương Thị Thêu- Đại học Sư phạm 2; PGS.TS Lê Tuấn- Đại Học Bách Khoa Hà Nội; GS.TSKH Nguyễn Ái Việt- Viện Vật Lý- Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam. Được đăng tải tạp chí: IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1034 (2018) 012006.

Xem thêm