TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Giới thiệu

IEC có nhiệm vụ tổ chức đào tạo các chương trình tiên tiến hợp tác với các nước phát triển; tổ chức đào tạo cho người nước ngoài có nhu cầu học tập tại Việt Nam. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của trường Đại học Công nghiệp trong công cuộc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quốc tế hóa và hội nhập ngày càng sâu sắc của nền kinh tế xã hội Việt Nam. xem tiếp...