Cơ cấu tổ chức:

Trung tâm Truyền thông và Quan hệ Công chúng

Tên giao dịch tiếng Anh là: Center of Communication and Public relations (CCPR)

Giám đốc: Hạ Bá Tiến

Phó Giám đốc bộ phận Sự kiện: Nguyễn Đức Minh

Phó Giám đốc bộ phận Truyền thông: Nguyễn Thị Thu Hương