Danh sách Thường trực Hội Sinh viên trường khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2020

1. Chủ tịch Hội Sinh viên trường:

- Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh

- SĐT: 01649697897

- Email: ngocanhdientu1@gmail.com

2. Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường:

- Đồng chí Trần Tú Anh

- SĐT: 01689862668

- Email: tuanhk7tc@gmail.com

3. Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường:

- Đồng chí Ngô Tiến Lâm

- SĐT: 01692329898

- Email: namtien258@gmail.com

4. Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường:

- Đồng chí Nguyễn Tố Uyên

- SĐT: 01652270609

- Email: nguyentouyen1999@gmail.com

Tin tiêu điểm