ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN

Giới thiệu chung

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được thành lập và hoạt động gắn với lịch sử phát triển của nhà trường. Năm 1997, cùng với sự sáp nhập của trường Công nhân kỹ thuật 1 và Kỹ nghệ thực hành Hà Nội thành trường Trung học Công nghiệp I, tổ chức Đoàn của nhà trường cũng có sự sáp nhập cho phù hợp tình hình thực tế ... xem tiếp