Báo cáo đầu ra 1 trong cuộc họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 6 (từ 6/2016 đến 3/2017)

Nhiệm vụ của đầu ra 1: Xây dựng một mô hình đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực của các giáo viên kỹ thuật dạy nghề tại các cơ sở đào tạo nghề phù hợp với quy đình hiện hành ở Việt Nam.

Một số kết quả của đầu ra 1 trong giai đoạn này:

Báo cáo đầu ra 1 trong cuộc họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 6

Bộ Công Thương và Tổng cục Dạy nghề phê duyệt bộ Mô hình/Chương trình TOT

Báo cáo đầu ra 1 trong cuộc họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 6

Giám sát chuyển giao công nghệ khóa PDCA nâng cao

Báo cáo đầu ra 1 trong cuộc họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 6

Chuyển giao công nghệ cho trường CĐN Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM