Bối cảnh

Trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước và thế giới đòi hỏi người lao động phải đạt được chuẩn nghề nghiệp, kỹ năng nghề và các kỹ năng “mềm” khác, Việt Nam đang tập trung, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận, phát triển mô hình dạy nghề hiện đại. Để bắt kịp yêu cầu đổi mới và phát triển dạy nghề, song song với việc phát triển số lượng giáo viên, hệ thống dạy nghề cần chú trọng hơn nữa tới việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ giáo viên dạy nghề.

Mục tiêu của dự án

Dự án nhằm giúp các cơ sở đào tạo nghề của Việt Nam được cung cấp chương trình đào tạo nghề trình độ cao, đẳng cấp quốc tế thông qua việc trường Đại học Công nghiệp Hà Nội quản lý tốt việc chuyển giao công nghệ, chuyển giao chương trình đào tạo giáo viên cho các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề tại Việt nam với các nghề Cơ khí, Điện và Điện tử.

Kết quả đầu ra và các hoạt động chính

Đầu ra 1:Xây dựng mô hình đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng và phương pháp giảng dạy cho các giáo viên nghề nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống dạy nghề và phù hợp các quy định hiện hành của Việt Nam

Các hoạt động chính: Khảo sát thực tế mô hình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề; thí điểm triển khai mô hình trong đó có trao đổi, tham khảo ý kiến của các bộ, ngành, chuyên gia, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo.

Đầu ra 2:Xây dựng các chương trình đào tạo mới để bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy cho các giáo viên dạy nghề các nghề: Cơ khí, Điện, Điện tử cho các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề khác.

Các hoạt động chính: Đánh giá năng giáo viên dạy nghề; xây dựng chương trình đào tạo và tài liệu cho việc đào tạo, bồi dưỡng nghề Cơ khí, Điện, Điện tử; tổ chức đào tạo giáo viên dạy nghề.

Đầu ra 3:Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ chia sẻ các kiến thức, kỹ thuật và bí quyết công nghệ cho các cơ sở giáo dụ và đạo tạo nghề khác thông qua việc phối hopự cùng thực hiện các công việc/ hoạt động trong dự án

Các hoạt động chính: giúp Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ tổ chức hội thảo chuyển giao công nghệ nhằm phổ biến kết quả, kinh nghiệm tích lũy trong quá trình thực hiện dự án.