Để biết thêm thông tin, xin liên lạc:

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: Ông Lê Việt Anh, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế

Điện thoại : +84 (0)4 3763 8930 / Fax: +84 (0)4 3763 8930

E-mail: anhllv@yahoo.com or levietanh@haui.edu.vn

Văn phòng Dự án JICA-HaUI:

Điện thoại: +84 (0)4 3765 5407/8 (ext. 103) / Fax: +84 (0)4 3765 5409

E-mail: kkanemaru@haui3.com

Website của Dự án: https://www.haui.edu.vn/vn/du-an-haui-jica