Báo cáo đầu ra 3 trong cuộc Họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 6

Nhiệm vụ của đầu ra 3: Trường ĐHCNHN đào tạo, bồi dưỡng các giáo viên của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ (TTC) và Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HVCT) đủ khả năng bồi dưỡng, nâng cao năng lực giáo viên kỹ thuật dạy nghề khác thông qua việc chia sẻ các kiến thức, kỹ thuật và bí quyết công nghệ trong “Mô hình Kỹ thuật ĐHCNHN”.

Một số kết quả của đầu ra 3 trong giai đoạn này:

Báo cáo đầu ra 3 trong cuộc Họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 6

Tuần 5S tại TTC

Báo cáo đầu ra 3 trong cuộc Họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 6

Thamquandoanhnghiệp

Báo cáo đầu ra 3 trong cuộc Họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 6

Báo cáo đầu ra 3 trong cuộc Họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 6

HVCT tổchứcHộithảovềbồidưỡng, tậphuấnvề 5S tại HVCT vàthamquancôngty Omron VN