Đội ngũ giáo viên

Khoa CN May & TKTT hiện tại khoa có 90% Giảng viên có trình độ trên đại học. 100% Giảng viên trong khoa có khả năng giảng dạy lý thuyết và thực hành.