KHOA CÔNG NGHỆ MAY & TKTT\

Giới thiệu

Khoa Công nghệ May & Thiết kế Thời trang được thành lập ngày 01/10/2003. Khoa có chức năng đào tạo các hệ (Công nhân kỹ thuật, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng chính qui, Đại học chính qui, Liên thông Trung cấp - Cao đẳng, Liên thông Cao đẳng - Đại học) cho hai ngành Công nghệ May và Thiết kế Thời trang... Xem tiếp