SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: TS. Ngô Đức Vĩnh

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Đối ngoại, tổ chức nhân sự, tài sản, đầu tư xây dựng, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức, phát triển đội ngũ. Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển khoa.- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của khoa theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Phụ trách công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.

- Phụ trách công tác Khoa học Công nghệ.

- Phụ trách công tác dự án, quan hệ doanh nghiệp.

Sinh hoạt tại bộ môn Khoa học máy tính

Điện thoại: 0948123986

Email: ngoducvinh@haui.com

Phó Trưởng khoa: Thầy Phạm Văn Hiệp

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng: ISO, công tác 5S, Kiểm định chất lượng...

- Phụ trách công tác Cố vấn học tập.

- Phụ trách công tác nề nếp.

- Phụ trách công tác quản lý cơ sở vật chất.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

- Sinh hoạt tại bộ môn Kỹ thuật và mạng máy tính

Email: hiephic@yahoo.com

Phó Trưởng khoa: Thầy Nguyễn Văn Thắng

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Phụ trách công tác giáo trình.- Phụ trách công tác đào tạo

- Phụ trách các hoạt động phong trào.

- Phụ trách công tác NCKH

- Phụ trách công tác bồi dưỡng Giáo viên.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được trưởng khoa phân công.

- Sinh hoạt tại bộ môn Công nghệ phần mềm

Email: thang.nv.cntt@gmail.com

* BAN CHI ỦY CHI BỘ KHOA NHIỆM KỲ 2015-2018

1. Ngô Đức Vĩnh – Bí thư

2. Phạm Văn Hiệp – Phó bí thư

3. Nguyễn Bá Nghiễn – Chi ủy viên

* BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2012-2017

1. Nguyễn Đức Lưu – Chủ tịch

2. Phạm Văn Hiệp – Phó chủ tịch

3. Vũ Thị Tuyết Mai – Ủy viên

* BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2016-2019

1. Trịnh Bá Quý – Bí thư

2. Nguyễn Thị Hương Lan – Phó bí thư

3. Đỗ Quang Hùng – Phó bí thư

* CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

STT

Tên bộ môn

Trưởng bộ môn

Số điện thoại

1

Khoa học máy tính

TS. Nguyễn Mạnh Cường

0912870090

2

Hệ thống thông tin

TS. Phạm Văn Hà

0948036600

3

Kỹ thuật và Mạng máy tính

TS. Nguyễn Bá Nghiễn

01643017220

4

Công nghệ phần mềm

TS. Trần Tiến Dũng

0912304113

5

Công nghệ đa phương tiện

TS. Đỗ Mạnh Hùng

0916113319

6

Kỹ thuật – Hành chính

TS. Ngô Đức Vĩnh

0948123986

* GIÁO VỤ: Cô Vi Thị Huệ- SĐT: 0942346565

* GVCN:

- Cô Đặng Thị Nhung – SĐT: 0983210286

- Cô Trần Mai Linh – SĐT 0984291823