Nhà trường ban hành quy chế đào tạo:

- Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ: Tải về tại đây

- Quy chế đào tạo Cao đẳng giáo dục nghề nghiệp: Tải về tại đây

- Quy định làm Đồ án, khóa luận Tốt nghiệp: Tải về tại đây