THE EFFECTS OF BUSINESS EFFICIENCY TO DISCLOSE INFORMATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE CASE OF VIETNAM

Bài báo do nhóm tác giả: Nguyen Van Linh, Dang Ngoc Hung, Dang Thai Binh, Vu Thi Thuy Van, Nguyen Thi Mai Anh; Trường Đại Học công nghiệp Hà Nội, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội, Trường Đại học kinh tế Quốc dân. Được đăng tải trên tạp chí Asian Economic and Financial Review

Xem thêm

Study the Impact of Growth , Firm Size , Capital Structure , and Profitability on Enterprise Value : Evidence of Enterprises in Vietnam

Bài báo do nhóm tác giả: Dang Ngoc Hung, Vu Thi Thuy Van, Ngo Thanh Xuan, Hoang Thi Viet Ha; Trường Đại Học công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học kinh tế Quốc dân. Được đăng tải trên tạp chí: Journal of Corporate Accounting & Finance (ISSN 1097-0053)

Xem thêm

Relationship between Environmental Financial Accounting Practices and Corporate Financial Risk: Evidence from Listed Companies in Vietnams Securities Market

Bài báo do tác giả: Nguyen La Soa; Trường Đại Học công nghiệp Hà Nội,. Được đăng tải trên tạp chí Asian Economic and Financial Review

Xem thêm

Impact of Social Reponsibility Information Disclosure on the Financial Performance of Enterprises in Vietnam.

Bài báo do nhóm tác giả: Hoang Thi Viet Ha, Vu Thi Thuy Van, Dang Ngoc Hung; Trường Đại Học công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học kinh tế Quốc dân. Được đăng tải trên tạp chí Indian Journal of Finance (ISSN 0973 - 8711)

Xem thêm

Disclosure levels of environmental accounting information and financial performance: The case of Vietnam

Bài báo do nhóm tác giả: Nguyen La Soa,Manh Dung Tran,; Trường Đại Học công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học kinh tế Quốc dân. Được đăng tải trên tạp Management Science Letters, 9(2019), 557-570

Xem thêm

Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018

Ngày 06 tháng 01 năm 2019, khoa Kế toán Kiểm toán tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm học 2018-2019. Lớp bồi dưỡng có sự tham gia đông đảo của sinh viên các nhóm nghiên cứu khoa học thực hiện đề tài năm học 2018-2019 và các thầy cô giáo là cán bộ hướng dẫn nghiên cứu khoa học của các nhóm nghiên cứu.

Xem thêm

Determinants Influencing Financial Performance of Listed Firms: Quantile Regression Approach

Bài báo do nhóm tác giả: Thi Viet Ha Hoang, Ngoc Hung Dang,Manh Dung Tran,Thi Thuy Van Vu,Quang Trung Pham; Trường Đại Học công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học kinh tế Quốc dân, Học viện quản lý giáo dục. Được đăng tải trên tạp Asian Economic and Financial Review, 9(1), 78-90

Xem thêm