Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật

Quá trình hình thành và phát triển của Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật có thể chia làm hai giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Từ năm 1999 đến năm 2005

Trong giai đoạn này, Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật nằm trong Ban chính trị - Quân sự - Thể dục thể thao, Trường Cao Đẳng Công nghiệp Hà Nội. Khi thành lập, Khoa chỉ có 6 cán bộ giáo viên đến năm 2005, Nhà trường quyết định tách Ban chính trị - Quân sự - Thể dục thể thao thành hai khoa: Khoa Mác - Lênin và Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng.

Giai đoạn 2: Từ năm 2005 đến nay

Khoa Mác - Lênin chính thức được thành lập năm 2005. Năm 2014, Khoa Mác - Lênin được đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật. Với một đội ngũ cán bộ giáo viên vững vàng về phẩm chất chính trị, giỏi về chuyên môn, tâm huyết với nghề nghiệp. Cán bộ giáo viên của khoa đã và đang nỗ lực xây dựng một tập thể vững mạnh, góp một phần cho sự lớn mạnh của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật có chức năng giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin, Đường lối cách mạng Việt Nam, Tư Tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử các học thuyết kinh tế, các môn pháp luật đại cương và chuyên nghành, môn Lôgíc học và một số môn khoa học khác… cho hầu hết các hệ đào đạo trong trường. Song song với công tác giảng dạy, Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật còn có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên trong trường.