KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT

Giới thiệu

Căn cứ Quyết định 2037/QĐ-ĐHCN ngày 22 tháng 12 năm 2005 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về việc thành lập Khoa Mác - Lênin, Khoa đã được tách ra từ Ban Chính trị - Thể dục - Quân sự. Đến năm 2014 đáp ứng nhu cầu công tác quản lý, đào tạo trong Nhà trường. Thực hiện Quyết định số 1123/QĐ-ĐHCN, Khoa Mác - Lênin được đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật từ ngày 01 tháng 07 năm 2014... Xem tiếp