Bộ máy tổ chức của Trung tâm Đào tạo Sau đại học

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

Bộ máy tổ chức của Trung tâm Đào tạo Sau đại học

BAN LÃNH ĐẠO:

Bộ máy tổ chức của Trung tâm Đào tạo Sau đại học

TS. Dư Đình Viên

Giám đốc Trung tâm, Bí thư Chi bộ Đào tạo Sau đại học

Điện thoại: 02437655121; Số máy lẻ: 822

Mobile: 0913234113

Email: viendd@haui.edu.vn; dudinhvien@gmail.com

CHUYÊN VIÊN:

1. ThS. Hoàng Văn Quang

Phó bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn bộ phận,

Chuyên viên tuyển sinh sau đại học và phát triển chương trình

Điện thoại: 02437655121; Số máy lẻ 7249

Mobile: 0903285741

Email: quanghvdt@gmail.com

2. ThS. Trần Hữu Toàn

Chuyên viên Quản lý đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ

Điện thoại: 02437655121; Số máy lẻ 7266

Mobile: 0987822919

Email: toanth84@gmail.com

3. ThS. Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên Văn phòng tổng hợp

Điện thoại: 02437655121; Số máy lẻ 7266

Mobile: 0982266632

Email: nga.polyvac@gmail.com