TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Giới thiệu

Được thành lập ngày 01 tháng 6 năm 2012, theo Quyết định số 1054/QĐ-ĐHCN ngày 21 tháng 5 năm 2012, Trung tâm Đào tạo Sau đại học là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành các công việc liên quan tới đào tạo sau đại học của của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trên cơ sở phát huy những giá trị truyền thống cốt lõi của Nhà trường và tiếp nhận những thành tựu về đào tạo, nghiên cứu của các trường đại học trong nước và thế giới, Trung tâm Đào tạo Sau đại học phấn đấu trở thành một đơn vị cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, ngang tầm với các trường đại học hàng đầu trong nước và trong khu vực.... Xem tiếp

KẾ HOẠCH VÀ ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Kế hoạch và đào tạo trình độ Thạc sĩ

CHI TIẾT

ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Kế hoạch và đào tạo trình độ Tiến sĩ

CHI TIẾT