Báo cáo Ba công khai năm học 2018 - 2019

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội triển khai thực hiện quy chế ba công khai theo các nội dung như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo

2. Công khai chất lượng đào tạo thực tế

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

5. Công khai tài chính

  • Thứ Tư, 10:05 05/09/2018