GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Lịch sử

CÁC MỐC LỊCH SỬ

CÁC MỐC LỊCH SỬ

Trong lịch sử xây dựng và phát triển, Nhà trường vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm 04 lần. Một số hình ảnh lịch sử:

CÁC MỐC LỊCH SỬ

CÁC MỐC LỊCH SỬ