Các Trung tâm

Giới thiệu các Trung tâm

Đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Trung tâm Đào tạo sau đại học

Tầng 4 nhà A1 cơ sở 1

0437655121

Trung tâm Cơ khí

Cơ sở 2

0437655399

Trung tâm Việt-Nhật

Tầng 2 nhà A7 cơ sở 1

0437655408

Trung tâm Đào tạo kỹ thuật HaUI-Foxconn

Tầng 1 nhà A10 cơ sở 1

0437655121

Trung tâm Công nghệ thông tin

Tầng 1 nhà A2 cơ sở 1

0437655121

Trung tâm Đào tạo lái xe

Tầng 1 nhà A2 cơ sở 1

0437655355

Trung tâm Quản lý chất lượng

Tầng 4 nhà A1 cơ sở 1

0437655121

Trung tâm Thông tin thư viện

Nhà A11 cơ sở 1

0437655121

Trung tâm Quản lý Ký túc xá

Tầng 1 nhà K1 cơ sở 1

0437637679

Trạm Y tế

Tầng 1 nhà A8 cơ sở 1

0437655121

Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao

Tầng 1 nhà A8 cơ sở 1

Trung tâm Truyền thông & Quan hệ công chúng

Tầng 2 nhà A7 cơ sở 1

0437655121

Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp

Tầng 2 nhà A7 cơ sở 1

0437655121

Trung tâm Đào tạo thường xuyên

Tầng 2 nhà A2 cơ sở 1

0437647520

Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Nhà A12

0437639583

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh

Cơ sở 3

0437655121