Báo cáo

CÔNG BỐ BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội triển khai thực hiện quy chế ba công khai năm học 2017 - 2018 theo các nội dung:

1. Công khai Cam kết chất lượng đào tạo

3. Công khai Điều kiện đảm bảo chất lượng

5. Công khai Tài chính