Ba công khai

BÁO CÁO BA CÔNG KHAI

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội triển khai thực hiện quy chế ba công khai theo các nội dung:

Năm học 2018 - 2019

1. Công khai Cam kết chất lượng đào tạo

2. Công khai Điều kiện đảm bảo chất lượng

3. Công khai Tài chính

Năm học 2019 - 2020

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

3. Công khai thu chi tài chính