Mô hình và Chương trình Đào tạo

Mô hình đào tạo

Mô hình đào tạo

Các cấp trình độ đào tạo:

Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, đào tạo nghề

Các loại hình đào tạo:

Chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, ngắn hạn, hợp tác liên kết đào tạo.