NGND.PGS.TS. Trần Đức Quý

Hiệu trưởng: NGND.PGS.TS. Trần Đức Quý

Hiệu trưởng: NGND.PGS.TS.Trần Đức Quý

Hiệu trưởng: NGND.PGS.TS.Trần Đức Quý


a. Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của trường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
b. Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Tổ chức nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ, hành chính đối ngoại, pháp chế, tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, đánh giá xếp loại chất lượng, thi đua khen thưởng, kỷ luật viên chức và người lao động, bồi dưỡng đội ngũ, hoạt động truyền thông và ký kết các hợp đồng kinh tế.
c. Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển trường.
d. Phụ trách công tác khoa học công nghệ, Tạp chí Khoa học Công nghệ, xuất bản.
e. Phụ trách công tác phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.
g. Phụ trách công tác tuyển sinh.
h. Làm chủ tịch các hội đồng.
i. Chủ tài khoản nhà trường.
k. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tài chính Kế toán, Khoa Cơ khí, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng, Trung tâm Công nghệ thông tin, Công ty Letco.
Sinh hoạt tại phòng Tài chính Kế toán.