Đánh giá tiềm năng điện thu được khi tận dụng nhiệt năng khí thải động cơ D1146 trên xe bus bằng thiết bị TEG

Bài báo do nhóm tác giả: Trần Văn Hướng, Nguyễn Huy Chiến, Lê Văn Anh, Nguyễn Hà Hiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự thực hiện được đăng tải trên tạp chí khoa học công nghệ trường ĐHCNHN số 38 năm 2017 (263-267)

Đánh giá tiềm năng điện thu được khi tận dụng nhiệt năng khí thải động cơ D1146 trên xe bus bằng thiết bị TEG

Tóm tắt:

Bài báo giới thiệu về nguyên lý phát điện nhiệt, một số loại môđun nhiệt điện và ứng dụng của nó, cũng như trình bày kết quả tính toán tiềm năng nhiệt của khí thải động cơ D1146 trên xe bus, điện năng thu được khi chuyển hóa trực tiếp từ nhiệt năng này trong thiết bị phát điện nhiệt (Thermoelectric Generator - TEG).

Từ khoá: Động cơ D1146, xe bus, khí thải, môđun nhiệt điện, TEG, mặt lạnh, mặt nóng

Toàn văn bài báo: tải về tại đây

Các bài đã đăng