Bài báo: Nghiên cứu mô hình toán hệ thống điều khiển lái của máy công trình khung - khớp động

Bài báo do nhóm tác giả: Bùi văn hải, Lê hồng quân, Lê duy long - Khoa công nghệ ôtô, trường Đại học công nghiệp Hà nội, được đăng tải trên hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ V -vcme2018

Bài báo: Nghiên cứu mô hình toán hệ thống điều khiển lái của máy công trình khung - khớp động

Tóm tắt

Các tác động kích thích và điều khiển tác động đến hệ thống thủy lực điều khiển lái làm cho hệ thống mất cân bằng và phát sinh các quá trình thủy lực chuyển tiếp. Để giải quyết các bài toán đặt ra cần làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành các quá trình chuyển tiếp trong hệ thống thủy lực điều khiển lái, xác định mức độ ảnh hưởng của chúng và xác định sự phụ thuộc giữa các tham số của các quá trình thủy lực chuyển tiếp bằng các chỉ số chất lượng đặc trưng, các tham số kết cấu của đối tượng nghiên cứu. Việc phân tích hệ thống thủy lực điều khiển lái được thực hiện theo các giai đoạn sau. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành các quá trình chuyển tiếp trong hệ thống thủy lực điều khiển lái. Xác định các tham số thay đổi của các phần tử của cơ cấu thủy lực điều khiển lái. Đưa ra các giá trị số của các tham số cố định. Các biên độ và các khoảng thay đổi của các tham số phân tích. Giải mô hình toán trên máy tính. Phân tích ảnh hưởng của các tham số phân tích lên các đặc trưng đầu ra của hệ thống.

Từ khóa:

Hệ thống lái thủy lực, Mô hình toán học, Cơ cấu điều khiển lái thủy lực