Kế hoạch giảng dạy kỳ 1 năm học 2018-2019.

Kế hoạch giảng dạy kỳ 1 năm học 2018-2019.

Các lớp ở Hà Nội học từ ngày 20/08/2018.

Các lớp ở Hà Nam học từ ngày 03/09/2018.

Chi tiết xem tại file đính kèm; tải về tại đây