Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Ban chủ nhiệm khoa

1. Trưởng khoa:

Cơ cấu tổ chức

TS. Hoàng Ngọc Tuệ

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của khoa theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Đào tạo, Đối ngoại, tổ chức nhân sự, tài sản, đầu tư xây dựng, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức, phát triển đội ngũ, bồi dưỡng giảng viên. Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển khoa.

- Phụ trách công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.

- Phụ trách công tác đào tạo đại học

- Phụ trách công tác Khoa học Công nghệ

- Phụ trách công tác Cố vấn học tập

- Trực tiếp phụ trách các Bộ môn

Email: ngoctue77@yahoo.com/ tuehoang77@gmail.com

2. Phó Trưởng khoa:

Cơ cấu tổ chức

Thầy Trần Ngọc Đức

- Phụ trách công tác hành chính và truyền thông

- Phụ trách công tác quan hệ doanh nghiệp

- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng: ISO, công tác 5S, Kiểm định chất lượng...

- Phụ trách công tác nề nếp

- Phụ trách công tác quản lý cơ sở vật chất

- Phụ trách các hoạt động phong trào, đoàn thể

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Tổ Hành Chính

- Phụ trách công tác Sinh viên

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công

Email: hauitranngocduc@gmail.com

Các Tổ, Bộ môn:

1. Bộ môn Thực hành tiếng:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng Bộ môn: TS. Trần Thị Duyên

Email:tranduyen.haui@gmail.com

2. Bộ môn Lý thuyết tiếng:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng Bộ môn: TS. Ngô Thu Hương

3. Bộ môn Tiếng Anh Không chuyên 1:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng Bộ môn: Cô Lê Thị Hương Thảo

Email: huongthao.haui@gmail.com

4. Bộ môn Tiếng Anh Không chuyên 2:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng Bộ môn: Cô Phạm Mai Khánh

Email:maikhanhhaui@gmail.com

5. Bộ môn Tiếng anh Không chuyên 3:

Cơ cấu tổ chức

Trưởng Bộ môn: Cô Trần Thị Kim Huệ

Email:trankimhue666@gmail.com

6. Tổ Hành chính:

Cơ cấu tổ chức

Tổ Trưởng: Thầy Phạm Anh Tiến

Email:phamanhtien196@gmail.com

Tổ chức, Đoàn thể:

1. Chi bộ Ngoại ngữ:

Cơ cấu tổ chức

Bí thư: Thầy Trần Ngọc Đức

Email:hauitranngocduc@gmail.com

2. Công đoàn Ngoại ngữ:

Cơ cấu tổ chức

Chủ tịch Công đoàn: Thầy Trần Ngọc Đức

Email:hauitranngocduc@gmail.com

3. Đoàn Thanh Niên Liên chi Đoàn Khoa Ngoại ngữ:

Cơ cấu tổ chức

Bí thư: Cô Nguyễn Hà My

Email: hamy.ulis@gmail.com