Để biết thêm thông tin, xin liên lạc:

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội:Ông Lê Việt Anh, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế

Điện thoại : +84 (0)4 3763 8930 / Fax: +84 (0)4 3763 8930

E-mail: anhllv@yahoo.com or levietanh@haui.edu.vn

Văn phòng Dự án JICA-HaUI:Ông Junichi Mori, Chuyên gia về Cộng tác doanh nghiệp-trường học

Điện thoại: +84 (0)4 3765 5407/8 (ext. 103) / Fax: +84 (0)4 3765 5409

E-mail: junmori0707@gmail.com

Văn phòng JICA Việt Nam:Ông Takayuki Hayashida, Cố vấn cao cấp hình thành dự án của JICA

Điện thoại: +84 (0)4 3831 5005 (ext. 159) / Fax: 84 (0)4 3831 5009

E-mail: Hayashida.Takayuki@jica.go.jp