Đầu ra 1

1. Hội thảo giới thiệu dự án

Đầu ra 1

Đầu ra 1

2. Thăm và khảo sát trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Đầu ra 1

3. Thăm và khảo sát trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Đầu ra 1

Tin tiêu điểm