Đầu ra 2

1. Khảo sát doanh nghiệp

Đầu ra 2

Đầu ra 2

2. Khảo sát năng lực giáo viên dạy nghề

Đầu ra 2

Đầu ra 2

Đầu ra 2

Đầu ra 2

Đầu ra 2

Đầu ra 2

Đầu ra 2

3. Tập huấn CUDBAS và xây dựng phiếu khảo sát, chương trình đào tạo ngắn hạn

Đầu ra 2

Đầu ra 2

5. Tiếp ông Kazuaki Sato - chuyên gia về mạng truyền thông công nghiệp đến công tác

Đầu ra 2

Đầu ra 2

Tin tiêu điểm