Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung Dimethyl ethyer vào đường nạp đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường của động cơ diesel

Bài báo do nhóm tác giả TS. Nguyễn Công Đoàn, Bùi Văn Chinh Đại học Công nghệ Giao thông vận tải ,Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được đăng tải trên tạp chí khoa học công nghệ Trường ĐHCNHN số 44 (2/2018)

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung Dimethyl ethyer vào đường nạp đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường của động cơ diesel

TÓM TẮT

Hiện nay, Dimethyl Ether (DME) là một trong những loại nhiên liệu thay thế triển vọng cho động cơ diesel. Một trong những giải pháp hữu hiệu để sử dụng DME cho động cơ diesel là phun bổ sung DME trên đường nạp của động cơ. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung DME vào đường nạp đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường của động cơ diesel ISUZU 4BD1T bằng phần mềm mô phỏng AVL-Boost. Lượng DME được cung cấp vào đường nạp với tỷ lệ 5%, 10% và 15% về năng lượng khi động cơ làm việc theo đặc tính ngoài và đặc tính tải. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi bổ sung DME vào đường nạp công suất động cơ thay đổi không đáng kể, mức phát thải NOx và PM giảm, phát thải CO tăng khi tỷ lệ bổ sung DME tăng.

Từ khóa: Dimethyl Ether, Động cơ diesel ISUZU 4BD1T, Mức phát thải, Phần mềm AVL-Boost.

Toàn văn bài báo: tải về tại đây