Đội ngũ cán bộ giảng viên

Đội ngũ cán bộ giảng viên của khoa gồm có Tiến sĩ, Thạc sĩ. Các cán bộ giảng viên trong đơn vị đều có kiến thức chuyên môn vững vàng, có khả năng thực hiện các đề tài, dự án khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực chuyên môn mà khoa đang đảm nhiệm đào tạo.

Đội ngũ cán bộ giảng viên